Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

  »Atelier Rebul – Poletni paket« Datum objave: 4. 7. 2024

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri z naslovom imenom »Atelier Rebul – Poletni paket«, 4. 7. 2024 (v nadaljevanju: nagradna igra) podjetja  HEMALUX, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 8314969000 (v  nadaljevanju: organizator). Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebook-om ali  Instagram-om kot podjetjema.

1.      SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 4. 7. 2024 do vključno 11. 7. 2024, nagradna igra  pa poteka na Facebook omrežju, na profilu @atelierrebul.slovenia. Sodelujoči v nagradni igri je  posameznica ali posameznik (v nadaljevanju: sodelujoči), ki mora slediti Facebook profilu Atelier Rebul Slovenia, v komentarju odgovoriti na zastavljeno nagradno vprašanje in označiti dve osebi v izpostavljeni objavi z naslovom »[NAGRADNA IGRA]« na strani Facebook @atelierrebul.slovenia v časovnem okvirju poteka nagradne  igre. Sodelujoči lahko poda več komentarjev, a v žrebu sodeluje le enkrat. Sodelujoči za  sodelovanje v žrebanju odgovori na vprašanje in v njej označi dve osebi. Izžrebanih bo 5 udeležencev nagradne igre.

2.      NAMEN NAGRADNE IGRE

Poslanstvo nagradne igre je izpostavitev poletnih izdelkov in posledično celotne ponudbe znamke Atelier Rebul. Nagradna igra je prav tako namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih na  Facebook profilu @atelierrebul.slovenia.

3.      NAGRADE

V nagradnem skladu je 5x poletni paket, ki vsebuje:

-          Kolonjska voda: mandarina (200 ml)

-          Krema za  roke: mandarina (30 ml)

 

Vrednost posamezne nagrade ne presega skupne vrednosti 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede in se ne upošteva v davčno osnovo prejemnika.

4.      KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI?

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni spletni uporabniki, državljani Republike  Slovenije, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči z odgovorom v  komentar sprejme tudi pogoje sodelovanja. Mladoletni uporabniki v nagradni igri lahko  sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati

zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, lahko pa nagradno igro promovirajo.  Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka ter je za udeležence  in sodelujoče brezplačno. Vendar uporabniki in sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške  sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta idr.).

5.      NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Uporabnik spleta, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora slediti Facebook profilu Atelier Rebul Slovenia, na objavo na profilu @atelierrebul.slovenia, objavljeno 4. 7. 2024, odgovoriti na nagradno vprašanje in v komentarju označiti dve osebi. Nagrajenec je posameznik ali posameznica, ki je izžreban(a)  za nagrade (v nadaljevanju: izžrebanec).

6.      IZBOR in ŽREBANJE

Žrebanje se izvede v petek, 12. 7. 2024. V žrebanju sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo vse  pogoje, navedene v sklopih “Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?” in “Način sodelovanja v  nagradni igri”. Žrebanje se izvede elektronsko prek naključnega algoritma v prisotnosti  komisije organizatorja.

7.      NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo petim izžrebancem z objavo njihovih profilnih imen na Facebook-u podelil  nagrado, ki vključuje poletni paket, podrobneje opisan v točki 3.

 

Nagrajenci bodo razglašeni v komentarju pod objavo na Facebook-u. Glede na navodila v odgovoru na komentar  z obvestilom o nagradi mora izžrebanec najkasneje v roku 8 dni od razglasitve sporočiti svoje  osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebno sporočilo na Facebook profil @atelierrebul.sloveni. V odgovoru na to bo organizator posredoval nadaljnje podrobnosti o nagradi  in njenem prevzemu. Fizično nagrado bo organizator nagrajencu dostavil na posredovani  naslov, po pošti ali na drug način, če se bosta organizator in izžrebanec in prejemnik dodatne  nagrade dogovorila drugače, najkasneje 14 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. V  primeru, da se naveden naslov nagrajenca nahaja zunaj meja Slovenije, stroške poštnine krije  izžrebanec sam. Če posamezni izžrebanec in prejemnik nagrade osebnih podatkov v  zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s  tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega  izžrebanca ali prejemnika nagrade. Če izžrebanec ali prejemnik nagrade ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena. Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v  gotovini. Menjava nagrad ni mogoča.

 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

·         izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

·         se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

·         se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da  postanejo izžrebanci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook profilu  @atelierrebul.slovenia.

8.      ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

·         nedelovanje aplikacije Facebook in posledice nedelovanje, ne glede na razloge za to,

·         izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih  motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali  drugih storitev,

·         kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem  žrebanju,

·         kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad,

·         točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

9.      VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove  osebne podatke, s katerimi sodeluje v nagradni igri. Organizator bo pridobljene osebne  podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre. Organizator zagotavlja varstvo  osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04  in 67/07). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam,  razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi  predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,  kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov,  skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora sodelujoči podati  zahtevek v zasebno sporočilo na Facebook profil @atelierrebul.slovenia. Prav tako se na ta naslov  naslovijo tudi morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro.

10.  KONČNA DOLOČILA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik s pravili soglaša. Denarno izplačilo nagrad  ni mogoče, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje  pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki  na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence  obveščal z objavami na svojem Facebook profilu. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Atelier Rebul: https://atelierrebul.si za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi pošlje zasebno  sporočilo na Facebook profil @atelierrebul.slovenia.

Ljubljana, 3. 7. 2024