Program zvestobeKartice zvestobe 

Pridobivanje kartice zvestobe

1. Splošni pogoji poslovanja Kartice zvestobe Atelier Rebul so pravna osnova za poslovanje s Kartico zvestobe Atelier Rebul (v nadaljevanju kartica). S podpisom prijavnice za pridobitev kartice kupec potrdi poznavanje določil poslovanja s kartico in se zaveže k spoštovanju določil o poslovanju s kartico, ki so navedena v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja s kartico so objavljeni na spletni strani www.atelierrebul.si in dostopni v trgovinah Atelier Rebul v Sloveniji.


2. Kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba z dopolnjenim šestnajstim (16) letom starosti. Osebe, mlajše od šestnajst (16) let, morajo ob včlanitvi predložiti podpis staršev ali zakonitih zastopnikov.


3. Kartica zvestobe je brezplačna in velja do pisnega preklica imetnika kartice ali izdajatelja na način, ki je opredeljen v točki 10.


4. Kartico zvestobe je mogoče pridobiti preko prijavnice za pridobitev kartice (v nadaljevanju prijavnica), ki je na voljo v trgovinah Atelier Rebul v Sloveniji.Ugodnosti programa zvestobe


5. Kartica imetniku kartice omogoča sodelovanje oz. vključenost v različne ugodnosti, ki so zapisane na spletnem mestu www.atelierrebul.si in/ali objavljene v marketinških materialih Atelier Rebul, družbenih omrežjih (Facebook in Instagram), javnih medijih oz. v sporočilih, ki jih imetnik kartice prejme v pisni obliki na domači naslov, elektronski naslov ali mobilni telefon. Ob predložitvi kartice ob nakupu so imetniki kartice zvestobe v skladu s komunicirano akcijo upravičeni do ugodnejših cen, pri čemer se jim prizna pripis bonusa na kartico, takojšnji popust ali kakšna druga ugodnost v smislu brezplačnega produkta itd.

6. Bonus se pridobi z nakupom izdelkov in storitev v fizičnih trgovinah Atelier Rebul in spletni trgovini https://atelierrebul.si, razen pri nakupu darilnih (vrednostnih) bonov Atelier Rebul.

7. Ugodnosti lahko imetnik kartice koristi v fizičnih trgovinah Atelier Rebul v Sloveniji in na spletni trgovini https://atelierrebul.si.

8. Imetnik kartice lahko prejme prilagojene ugodnosti, in sicer na podlagi podatkov v skladu s točko 32. Ponudbe oziroma ugodnosti, ki jih posamezni imetniki kartice prejmejo, so lahko v istem časovnem obdobju različne.


Kartica zvestobe

9. Izdajatelj in lastnik kartice zvestobe je družba HN Consulting d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju HN Consulting d. o. o.).

10.  Kartico zvestobe prejme vsaka fizična oseba, ki pravilno izpolni prijavnico in jo odda v obdelavo v trgovini Atelier Rebul.

11. Po oddaji izpolnjene prijavnice stranka prejme kartico zvestobe.

12. Kartica se aktivira z izdajo kartice na blagajni. Kartico zvestobe imetnik kartice lahko predloži ob nakupu blaga ali storitev na vseh prodajnih mestih, v količinah primernih za gospodinjsko porabo. Ob prvi aktivaciji kartice, se imetniku kartice na kartico vpiše 3 EUR dobroimetja, kot dobrodošlico.

13. Kartica omogoča koriščenje tudi drugih ugodnosti, ki so aktualne v določenem obdobju in navedene na spletni strani www.atelierrebul.si ali na družbenih omrežjih Atelier Rebul Slovenija.


Bonus (Dobroimetje) na kartici

14. Kartica zvestobe imetniku omogoča, da s predložitvijo kartice ob nakupu zbira in koristi dobroimetje (bonus v nadaljevanju).

15. Vrednosti bonusa se v obliki popusta nalagajo na kartico kluba in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice kluba. 

16. Za pridobivanje ali koriščenje ugodnosti oz. bonusa je potrebno obvezno predložiti kartico zvestobe. Naknadna pridobitev bonusa na kartico ni mogoča.

17. Izdajatelj kartice HN Consulting d. o. o. ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi klubske kartice ob nakupu.

18. Z zbranim bonusom lahko imetnik kartice zniža končno vrednost plačila za katerikoli izdelek ali storitev.

19. Pridobljeni bonus je mogoče koristiti od naslednjega dne po opravljenem nakupu dalje.

20. Imetnik kartice lahko bonus, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do/in vključno z 31. 1. naslednjega leta v okviru delovnega časa posamezne trgovine Atelier Rebul. Po tem datumu se vsi neizkoriščeni bonusi izbrišejo s kartice. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov ni možno.

21. V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa na kartici kluba, lahko imetnik kartice uveljavlja bonus v višini 100-odstotkov zneska računa. V primeru, da je končna vrednost bonusa višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Razlika bonusa ostane na kartici.

22. Gotovinsko izplačilo bonusov, zbranih na kartici, ni mogoče. Bonus je mogoče koristiti deloma ali v celoti. Pri posameznem nakupu se lahko uveljavijo zbrani bonusi z ene kartice zvestobe. Bonusi različnih kartic se ne seštevajo.

23. Imetniku kartice, ki želi vrniti blago, za katerega je prejel bonus na kartico, se vrne celotna kupnina; vrednost bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od stanja na kartici, če stanje na kartici to omogoča. V primeru, da je imetnik kartice bonus že izkoristil, se višina vrnjene kupnine zmanjša za višino bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu artikla, ki ga vrača. 

24. Stanje in veljavnost bonusa na kartici sta vidna na vsakem računu. Bonus se obračunava na posamezni izdelek računa in se zaokrožuje na dve (2) decimalki natančno. Zbrani bonusi so v pristojnosti imetnika kartice in podjetje HN Consulting d. o. o. za njih ne odgovarja. 

25. V primeru kraje, izgube, poškodbe ali drugega utemeljenega razloga, ko imetnik kartice zaprosi za novo kartico, bonusa s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler bonus ni prenesen s stare kartice na novo. Prenos je opravljen v roku dvajsetih (20) dni, kot je razvidno iz točke 38.

26. V primeru suma zlorabe pri pridobivanju in/ali koriščenju bonusa ali suma zlorabe uporabe kartice, si HN Consulting d. o. o. pridržuje pravico do njenega preklica.


Bonitetni sistem in obračunavanje bonusov

27. Bonitetna lestvica sestoji iz štirih bonitetnih razredov, ki jih določa vsota nakupov, ki so opravljeni s kartico kluba v trgovinah Atelier Rebul v obdobju 6. mesecev. Zbiranje nakupov je možno le ob predložitvi kartice ob nakupu. Stranki, ki kartice ob nakupu ne predloži, se nakup ne prišteje in bonus ne obračuna. Lestvica se začne pri 0,00 €. 

28. Razvrstitev v bonitetni razred je opravljena na podlagi vsote nakupov s kartico kluba v preteklih 6. mesecih.

29. Bonitetni razredi in pripadajoči bonusi kartice zvestobe Atelier Rebul:

Bonitetni razred (vsota vrednosti nakupov v obdobju preteklih 6. mesecev)
Bonus (odstotek od vrednosti nakupa, ki se naloži na kartico (v €))
0,00 - 149,99 € 2,5%
150,00 - 249,99 € 5%
250,00 - 349,99 € 7,5%
350,00 in več 10%

30. Seštevanje nakupov in razvrščanje v bonitetni razred je aktivirano s prvim nakupom po pridobitvi in aktivaciji kartice. Vrednost trenutnega nakupa se za razvrščanje v bonitetni razred upošteva naslednji koledarski dan.


Obdelava osebnih podatkov

31. HN Consulting d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, se zavezuje, da bo podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo izključno za vnaprej določene namene in samo v primerih, ko se posameznik strinja z določeno obdelavo. Pridobljeni osebni podatki, razen ko je v teh pravilih izrecno drugače določeno, ne bodo posredovani tretjim osebam.

32. Namen obdelave osebnih podatkov:

a) Vodenje evidence imetnikov kartice zvestobe
Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se obdelujejo za izvajanje aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje ugodnosti, ki jih nudi kartica zvestobe Atelier Rebul: identificiranje posameznega imetnika kartice, seštevek skupka nakupov za dodelitev razreda za obračun bonusa in koriščenje bonusa, reševanje morebitnih reklamacij, možnosti naknadnih pripisov bonusov, za letno obveščanje imetnikov o stanju bonusov in njihovem skorajšnjem izteku ter drugo obveščanje vezano na poslovanje in delovanje kartice zvestobe. Kartico zvestobe ni možno pridobiti brez soglasja za to obdelavo. Podatki, pridobljeni za ta namen, se hranijo za čas obdelave ter še največ 5 let po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

b) Neposredno trženje
Osebni podatki (ime, priimek, spol, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se uporabljajo za namene neposrednega trženja: oglaševanje, segmentiranje in profiliranje v namen prilagojenega oglaševanja, anketiranje ter za remarketing (ciljano oglaševanje) preko spletnih brskalnikov in socialnih omrežij. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

33. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva dostop do podatkov, ki jih o njem hrani HN Consulting d. o. o. Prav tako lahko kadarkoli zahteva popravek, omejitev ali preprečitev uporabe za posamezen namen obdelave, izbris ali prenos podatkov ter vloži ugovor pri HN Consulting d. o. o. Način spremembe, dostopa ali izbrisa osebnih podatkov je opredeljen v teh Splošnih pogojih poslovanja.

34. HN Consulting d. o. o. se poslužuje ukrepov za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov ter se zavezuje, da jih sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje, hrani in varuje v skladu z veljavno zakonodajo in jih ne posreduje tretjim osebam. Uporabnik s podpisom na prijavnici zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da HN Consulting d. o. o. kot izdajatelj kartice podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela v namene, katerih obdelavo je potrdil.


Spremembe osebnih podatkov

35. Posameznik ima pravico, da se odjavi od vsakega posameznega namena obdelave, opredeljenega zgoraj, posebej. V primeru, da posameznik prekliče privolitev v obdelavo za namen vodenja programa zvestobe, s tem tudi preklicuje uporabo kartice zvestobe Atelier Rebul.

Če želi posameznik preklicati uporabo podatkov za namen vodenja programa zvestobe ali neposrednega trženja, lahko to stori tako, da preklic pošlje na naslov info@atelierrebul.si. Če posameznik prekliče privolitev v obdelavo za namen vodenja programa zvestobe, s tem tudi preklicuje uporabo kartice zvestobe Atelier Rebul.


Komunikacija

36. HN Consulting d. o. o. bo imetnike kartic o novostih, ugodnostih ter drugih informacijah obveščala preko kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval na prijavnici.


Izstop iz porgrama zvestobe

37. Imetnik kartice zvestobe lahko prekliče uporabo z zahtevkom poslanim na info@atelierrebul.si. HN Consulting d. o. o. deaktivacijo kartice izvede v roku petnajstih (15) dni od dneva prejete odjave. Morebitni neizkoriščeni bonusi na kartici se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo. Ob deaktivaciji kartice vse ugodnosti prenehajo.


Izguba, Kraja in blokada kartice

38. V primeru izgube kartice je mogoča blokada kartice, in sicer z zahtevkom poslanim na info@atelierrebul.si (blokada izvedena v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega sporočila). V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice lahko imetnik zahteva novo kartico. Nova kartica se aktivira ob njeni izdaji. Že pridobljene ugodnosti s stare kartice, ki jih je pridobil imetnik kartice in, ki do trenutka blokade/deaktivacije še niso bile izkoriščene s strani katerekoli osebe, se samodejno prenesejo na novo kartico, in sicer v roku dvajsetih (20) dni od aktivacije nove kartice.

V primeru, da je kartica kluba imetniku kartice na kakršenkoli način odtujena, HN Consulting d. o. o. ne prevzema odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t. j. koriščenje bonusov in ugodnosti s strani tretjih oseb.


Pravna zaščita

39. V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, HN Consulting d. o. o. imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja bonusov in drugih ugodnosti programa kartice zvestobe.

Podjetje HN Consulting d. o. o. si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh Splošnih pogojev. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.atelierrebul.si. Če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se šteje, da je o njih obveščen in da se z njimi strinja.

HN Consulting d. o. o. si pridržuje pravico do ukinitve kartice zvestobe in vseh z njo povezanih ugodnosti. O slednjem obvesti člane z objavo na spletni strani www.atelierrebul.si in/ali po elektronski pošti. Morebitne spore med imetniki kartic in izdajateljem kartice, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.


Kontakt

40. Za vsa vprašanja, zahtevke o spremembah ali vpoglede v podatke nas uporabnik lahko kontaktira na info@atelierrebul.si


Končna določila

41. Splošni pogoji veljajo od 1. 8. 2020 vse do preklica.

42. Družba HN Consulting d. o. o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko 2018/44430. Matična št.: 8314969000, Davčna št.: 49645285, Osnovni kapital:  42.500,00 €.